اخبار پولي مالي : طرح ادغام درمان تامين اجتماعي منتفي شد
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 18:01 کد خبر:54696
اخبار پولي مالي - در جلسه‌ كميسيون تلفيق، پيشنهاد كميسيون بهداشت مجلس در خصوص ادغام صندوق درماني سازمان تامين اجتماعي به سازمان بيمه سلامت ايرانيان به حد نصاب راي نياورد.

به گزارش اخبار پولي مالي،  علي اصغربيات، رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران از منتفي شدن طرح ادغام درمان تامين اجتماعي خبر داد.

علي اصغربيات گفت: اين طرح پس از بررسي كارشناسي در كميسيون تلفيق مجلس راي نياورد و منتفي شد.

به گفته وي در جلسه‌ كميسيون تلفيق، موضوع پيشنهاد انتقال شوراي عالي بيمه و دبيرخانه سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و الحاق آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راي نياورد و تصويب نشد.

رئيس كانون عالي بازنشستگان ومستمري بگيران گفت: طرح ادغام درصورت راي آوردن به ضرر بازنشستگان  تمام مي شد چرا كه اموال و دارايي تامين اجتماعي متعلق به اين قشر زحمت كش است. به همين دليل بازنشستگان تقدير و تشكر خود را از كميسيون تلفيق و نمايندگان مجلس با منتفي شدن آن اعلام مي كنند.