اخبار پولي مالي : ثنوسا 18 درصد از پيش بيني هايش را محقق كرد
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 14:04 کد خبر:56663
اخبار پولي مالي - شركت نوسازي و ساختمان تهران در مدت 3 ماه منتهي به 30 آذر ماه 95، مبلغ 83 ريال زيان به ازاي هر سهم كنار گذاشت؛ و معادل 18 درصد از پيش بيني هايش را محقق كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي،  شركت نوسازي و ساختمان تهران پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31 شهريور 96 را با سرمايه 750 ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده منتشر كرد.

شركت نوسازي و ساختمان تهران زيان هر سهم در دوره منتهي به 31 شهريور ماه 96 را مبلغ 467 ريال برآورد و اعلام كرد كه طي دوره 3 ماهه اين سال مالي با تحقق 83 ريال زيان به ازاي هر سهم، 18 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داده است.

"ثنوسا" زيان خالص دوره 3 ماه منتهي 30 آذر ماه 95 را مبلغ 62 ميليارد و 157 ميليون ريال اعلام كرد.

 همچنين اين شركت دلايل تغيير اطلاعات پيش بيني سال منتهي به 31 شهريور ماه 1396 (حسابرسي شده) را نسبت به اطلاعيه پيشين به شرح زير اعلام كرد:

1-تغييرات در درآمد سرمايه گذاريها بدليل تعديل عمده در پيش بيني سودسهام بانك اقتصادنوين از 311 ريال به 1 ريال است.

2- تغييرات در فروش و بهاي تمام شده پروژه ها به جهت پيش بيني فروش طي دوره به ميزان 800 متر مريع پروژه ظفر و بروز آوري كردن بهاي تمام شده و برآورد تكميل پروژه ظفر طي دوره مورد گزارش تا 100درصد پيشرفت فيزيكي است.

3- با توجه به تغيير هزينه هاي عمومي و اداري سال مالي 31 شهريور ماه 1395، هزينه هاي عمومي و اداري مندرج در بودجه اي حسابرسي شده سال مالي 31 شهريور ماه 1396 نيز (به نسبت 20 درصد هزينه هاي عمومي و اداري سال مالي 31 شهريور ماه 195) تغيير كرده است.