اخبار پولي مالي : نقش تعاوني هاي فراگير ملي در كاهش فقر
شنبه، 24 تیر 1396 - 15:09 کد خبر:62499
اخبار پولي مالي- براساس آمارها تاكنون ۱۹۰ شركت تعاوني فراگير ملي فعال با ايجاد فرصت شغلي ۱۴ هزار نفر و عضويت ۱۸۴ هزار نفر در سراسر كشور به ثبت رسيده است.


به گزارش اخبار پولي مالي به نقل از اتاق تعاون ايران، طبق اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبتي وزارت تعاون هم‌اكنون 190 شركت تعاوني فراگير ملي فعال با ايجاد فرصت شغلي 14 هزار نفر و عضويت 184 هزار نفر در سراسر كشور به ثبت رسيده است.

علي مصطفايي مدير آمار و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران، با اشاره به آمارهاي وزارت تعاون، اذعان داشت: چنانچه دولت برنامه ريزي دقيقي براي ارتقا كمي و كيفي تعاوني فراگير را دستور كار خود قرار دهد و با سازماندهي و ترويج فرهنگ تعاون بين اقشاركم درآمد، ارائه تسهيلات و هدايت وجوه اداره شده به اين تعاوني ها را مطابق قانون تسهيل كند، همچنين با شناسايي نارسايي ها و كاستي‌هاي موجود در تعاوني هاي فراگير ملي در زمينه فقرزدايي و تهيه و تدوين قوانين مناسب براي پويايي تعاوني هاي مذكور در راستاي بهره برداري از ظرفيت آنها با توجه به اهميت توزيع عادلانه درآمد، اقدام كند، اين شركت ها با تحت پوشش درآوردن افراد كم درآمد جامعه مي‌توانند در زمينه توزيع عادلانه درآمد و از اين طريق بر كاهش فقر اثر گذار باشند.

به گفته مصطفايي در قوانين بالادستي به خصوص سياستهاي اجرايي اصل 44 ماده 9 بند (د) دولت را موظف به كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي‌‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي كرده است همچنين ماده 29بند 2 كه اختصاص سي درصد (30درصد) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي را دربرمي گيرد كه متأسفانه هرگز محقق نشده است.

مديرآمار و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران به تجربه ساير كشورها در اين زمينه اشاره كرد و گفت: تجربه كشورهايي كه در زمينه كاهش فقر موفقيت هايي كسب كرده اند، نشان مي دهد كه اين برنامه بدون مشاركت موثر فقرا موفقيت‌آميز نخواهد بود. وي ادامه داد: از طريق تشكيل شركت‌هاي تعاوني توسط افراد كم درآمد، مي‌توان مشكلات را با خودياري و كمك متقابل چاره‌جويي كرد و وضعيت موجود را در پرتو تلاش و كوشش جمعي و جلب حمايت هاي دولتي دگرگون ساخت همچنين اين مهم براي دولت اين بستر را فراهم مي سازد تا بجاي اينكه به تك‌تك افراد فقير از طريق يارانه و كمك هاي نقدي و غير نقدي ياري كند از طريق هدايت آنها براي تشكيل و سازماندهي تعاوني‌ها و ارائه حمايت هاي اجتماعي، مالي، آموزش، حقوقي براي افراد كم درآمد فرصت خود باوري و اتكا به نفس فراهم آورد.

گفتني است، تعاوني فراگير ملي نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه به منظور فقرزدايي از سه دهك پايين درآمدي جامعه تشكيل مي‌شود و عضويت سير افراد در اين تعاوني آزاد است اما در ابتداي تشكيل 70 درصد از اعضا بايد از سه دهك پايين درآمدي باشد.