اخبار پولي مالي : افزايش سقف حواله هاي ارزي بانك ملي
دوشنبه، 9 مرداد 1396 - 12:15 کد خبر:62910
اخبار پولي مالي-سقف حواله هاي ارزي بانك ملي ايران افزايش يافت.

به گزارش اخبار پولي مالي-بانك ملي ايران با صدور بخشنامه اي، افزايش سقف حواله هاي ارزي از محل دريافت اسكناس را ابلاغ كرد.

بر اساس اين گزارش: سقف صدور حواله هاي ارزي غيربازرگاني براي هر متقاضي از مبلغ 2 هزار يورو به 5 هزار يورو افزايش يافته است.
همچنين بر اساس اين بخشنامه، سقف صدور حواله براي هر شعبه در هر روز از مبلغ 40 هزار يورو به 60 هزار يورو افزايش يافت.