اخبار پولي مالي : تلاش بانك ملي براي كاهش مطالبات غيرجاري
چهارشنبه، 17 آبان 1396 - 12:08 کد خبر:65508
اخبار پولي مالي-با توجه به آثار نامطلوب مطالبات غيرجاري بانك ملي يكي ازاقدامات خود را كاهش مطالبات غيرجاري قرار داده است.

- در دوران پساتحريم و به منظور برقراري ارتباطات و تعاملات بانك هاي داخلي با بانك هاي بين المللي، استاندارد بودن نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات پرداختي  از اهميت فراواني برخوردار است و بانك هاي بين المللي اهميت ويژه اي براي اين نسبت قائل هستند. براساس استانداردهاي جهاني نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات پرداختي بايد بين 3 تا 5 درصد باشد كه با روند فعلي، بانك ملي ايران به اين نسبت نزديك شده و تلاش براي كاهش بيشتر آن در اولويت اهداف و برنامه هاي عملياتي هيات مديره بانك قرار دارد.

در پايان سال 1395، نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات پرداختي(NPL) اين بانك به 8ر7 درصد رسيد كه كاهش قابل ملاحظه اي محسوب مي شود. اين در حالي است كه ميانگين اين نسبت براي بانك هاي بزرگ كه سهم اصلي در بازار دارند، 8ر8 درصد است.

در همين راستا برنامه ريزي و هدف گذاري براي كاهش مطالبات غيرجاري از ابتداي سال براي هر يك از واحدها صورت گرفت و پيگيري دائمي و پايش روزانه هر گونه افزايش احتمالي و اعلام وضعيت انحراف هر واحد در مقاطع ماهانه به مسئولان مربوطه در دستور كار قرار گرفت.

تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي نحوه امهال و تقسيط مطالبات غيرجاري در قالب بسته ضوابط سياستي بخش پيگيري و وصول مطالبات به منظور تسهيل شرايط بازپرداخت براي مديونين مطابق با ضوابط و مقررات جاري از ديگر اقدامات بانك ملي ايران در اين خصوص است.

از سوي ديگر بازنگري در بسته ضوابط سياستي بخش پيگيري و وصول مطالبات و اعمال تغييرات مقتضي با هدف تسريع و تسهيل تعيين تكليف و وصول مطالبات غيرجاري اقدامات ديگري در اين بخش بوده است.

در اين بانك برنامه ريزي هدفمندي براي حداكثرسازي ظرفيت و پتانسيل موجود و دستيابي به اهداف كاهشي مطالبات غيرجاري به كار رفت، به گونه اي كه با اجرا و كنترل مستمر برنامه ها و اهداف مورد انتظار، نتايج خوبي حاصل شده است.

كاهش 46 هزار ميليارد ريالي مطالبات غيرجاري از سال 1392 تا 1395، دستاورد مهمي براي بانك ملي ايران محسوب مي شود و  موجب برگشت بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال از ذخاير مطالبات مشكوك الوصول و بهبود   صورت­هاي مالي بانك شده است.

مدير عامل بانك ملي ايران