اخبار پولي مالي : الزام بانك‌ها به ارايه قرارداد به مشتريان
سه شنبه، 14 آذر 1396 - 10:05 کد خبر:66117
اخبارپولي مالي- اداره مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي بخشنامه استفاده بانك‌ها از فرم يكنواخت عقود و اعطاي يك نسخه به مشتريان را ابلاغ كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي- طبق ابلاغ اداره مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي بانك ها و موسسات اعتباري مكلف شدند با هدف آگاهي كامل مشتري، ضامن و ثيقه گذار از مفاد قراردادهاي منعقده، ‌تمهيدات لازم را اتخاذ وپس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن را كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ است، در اختيار اشخاص ذكر شده قرار دهند.

-قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد تسهيلات بانكي، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد آن اگاهي كامل كسب نموده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد.

-پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ است، در اختيار تسهيلات گيرنده، ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد.

-چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهيلات به تفكيك در هر يك از اقساط، چگونگي تسويه تسهيلات، ميزان تخفيف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت يكجا و زودتر از موعد، ميزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين و ساير ملاحظات محاسباتي، در قالب جداول پيوست قرارداد تسهيلات بانكي در اختيار تسهيلات گيرنده، ‌ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد. ديوان اقتصاد