اخبار پولي مالي : قراردادهاي زمين شهرك هاي علمي به عنوان وثيقه پذيرفته مي شود
سه شنبه، 14 آذر 1396 - 10:17 کد خبر:66118
اخبار پولي مالي- بانك ها موظفند قراردادهاي مربوط به حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايي در شهرك‌هاي علمي را هم‌رديف اسناد رسمي بپذيرند.

به گزارش اخبار پولي مالي- بانك ها موظفند قراردادهاي مربوط به حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايي در شهرك‌هاي علمي و تحقيقاتي، پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز رشد و مراكز نوآوري را هم‌رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص اين قرارداد ها  اعمال كنند.
 
در جلسه ۳۰ شهريورماه سال جاري هيأت وزيران مقرر شد تبصره (۲) الحاقي به ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)  به شرح  زير اصلاح شود:
 
«تبصره ۲‏‏- كليه بانك‌ها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌هاي تابعه و همچنين قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين براي اجراي طرح‌هاي صنايع روستايي و پروژه‌هاي دامداري و آبزيان و زراعت كه حسب مورد موافقت اصولي آن‌ها توسط وزارت جهاد كشاورزي صادر شده است و نيز قراردادهاي مربوط به حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايي در شهرك‌هاي علمي و تحقيقاتي، پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز رشد و مراكز نوآوري را هم‌رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مزبور اعمال  نمايند.

وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري ذينفع، آن‌ها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري ذينفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاه‌هاي مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايند.»
 
گفتني است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، بانك ها صرفاً موظف بودند قراردادهـاي مربـوط بـه تخـصيص زمين توسط شركت شهرك هاي صنعتي ايران و همچنين شركت هاي تابعه براي اجراي طرح هاي صنايع روستايي و پروژه هاي دامداري و آبزيان و زراعت كه حـسب مـورد موافقـت اصـولي آنهـا توسـط وزارتخانـه هـاي جهـاد سازندگي و كشاورزي صادر شده است را همرديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقـوقي مربـوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مزبور اعمال  كنند.