اخبار پولي مالي : ارتقاي كيفيت مراقبت هاي پرستاري با طرح كاردكس الكترونيكي
سه شنبه، 14 آذر 1396 - 14:04 کد خبر:66138
اخبار پولي مالي- درطرح كاردكس الكترونيكي پرستاري دقت عمل پرستاران در اجراي اقدامات دارويي و مراقبتي به ميزان چشمگيري افزايش مي يابد.

به گزارش اخبار پولي مالي- مهدي درخشان، معاون درمان سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه طرح كاردكس الكترونيكي پرستاري، باعث ارتقاي كيفيت مراقبت‌هاي پرستاري مي شود، گفت: در اين طرح، دقت عمل پرستاران در اجراي اقدامات دارويي و مراقبتي به ميزان چشمگيري افزايش مي يابد و از مخاطرات احتمالي در ايمني بيماران به نحو موثري جلوگيري خواهد شد.

درخشان ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: هدف اصلي استفاده از كاردكس پرستاري، ايجاد دقت و سرعت در مراقبت هاي بهداشتي- درماني، به حداقل رساندن اشتباهات احتمالي و ابزار ثبت و اجراي داروها است و اين طرح در حال حاضر در تمامي بيمارستان هاي كشور به صورت مستند كاغذي و دست نويس تهيه و اجرا مي شود.

درخشان تصريح كرد: با توجه به اينكه در هيچ يك از مراكز دانشگاهي و خصوصي، اقدامي در زمينه الكترونيكي شدن كاردكس پرستاري صورت نگرفته است، اجراي اين برنامه در سازمان تامين اجتماعي، اقدامي بديع در خصوص الكترونيكي شدن كامل پرونده بيمار به شمار مي آيد.

وي ادامه داد: در اين برنامه تمام اقدامات دارويي، سرم‌ها، مشاوره‌ها، تصويربرداري‌ها، آزمايش‌ها، توجهات، پيگيري‌ها و طرح‌هاي مراقبت پرستاري از پرونده فيزيكي بيمار به بخش كاردكس پرستاري پرونده الكترونيكي‌ آن منتقل مي‌شود.

معاون درمان سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه جلوگيري از دوباره كاري‌هاي روش سنتي مزيت مهم اجراي اين طرح است، گفت: تسهيل در برنامه‌ريزي مراقبت‌هاي پرستاري از طريق انتخاب تشخيص‌هاي پرستاري، ارائه مراقبت‌هاي پيشنهادي به پرستاران به ازاي هر بيمار و ثبت اثربخشي مراقبت‌هاي ارائه شده، از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين نرم‌افزار است. همچنين اين نرم‌افزار امكان بايگاني الكترونيكي كاردكس پرستاري و ارائه پرينت كاردكس در نظر گرفته شده را دارد.

درخشان گفت: در تدوين اين برنامه بر اساس استانداردهاي وزارت بهداشت، تمام دستورات دارويي، سرم ها، مشاوره و اقدامات پاراكلينيكي، پس از كنترل دستورات پزشك، در پرونده بيمار به قسمت كاردكس الكترونيكي پرستاري منعكس و ثبت مي شود.

وي افزود: اين طرح، به صورت پايلوت در بيمارستان هاي تامين اجتماعي پيامبراعظم(ص) كرمان و اميرالمومنين(ع) اهواز آغاز شد و نمونه نهايي آن در آبان ماه جاري، در بيمارستان آتيه همدان نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

درخشان تصريح كرد: طرح كاردكس الكترونيكي پرستاري تا پايان سالجاري در تمامي مراكز بستري تابعه نصب و راه اندازي خواهد شد.