اخبار پولي مالي : مبلغ كل تسهيلات اعطايي 13.9 درصد افزايش يافت
دوشنبه، 27 فروردین 1397 - 11:40 کد خبر:69155
اخبار پولي مالي - آخرين آمار عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور حاكي از افزايش ۱۳.۹ درصدي مبلغ كل تسهيلات اعطايي نسبت به اسفند ۹۵ است.

به گزارش اخبار پولي مالي- بررسي جديدترين آمار عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور در بهمن ماه سال ۹۶ نشان مي‌دهد كه كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري ۱۰۳۶۶.۹ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند ماه سال ۹۵ كه ۹۱۰۱.۱ هزار ميليارد ريال بود ۱۳.۹ درصد افزايش يافته است.

همچنين تسهيلات قرض‌الحسنه ۵.۶ درصد از كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري قرض‌الحسنه را تشكيل داده و حجم عمده عملكرد تسهيلاتي بانك‌ها مربوط به مشاركت مدني با ۳۷.۱ درصد و فروش اقساطي با ۲۶ درصد است.

به لحاظ عددي در بهمن ماه سال گذشته ۵۸۵.۲ هزار ميليارد ريال از كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور قرض‌الحسنه بوده كه اين ميزان نسبت به اسفندماه سال قبل از آن كه ۴۶۲.۷ هزار ميليارد ريال بوده، ۲۶.۵ درصد رشد نشان مي‌دهد.

با وجود اينكه از تيرماه سال ۹۴ آمار تسهيلات اعطايي بانك‌ها به تفكيك عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهيلات اعطايي به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده، اما در بهمن‌ماه سال جاري سهم استصناع از تسهيلات پرداخت شده بانك‌ها و موسسات اعتباري صفر بوده ولي منابع مرابحه ۷.۹ درصد بوده است.

وضعيت بانك‌هاي تجاري

بر پايه اين گزارش، تسهيلات پرداخت شده در بانك‌هاي تجاري كشور در بهمن ماه سال ۹۶ متفاوت بوده به نحوي كه ۷.۵ درصد از وام‌هاي بانك‌هاي تجاري قرض‌الحسنه بوده كه رقم آن ۱۲۵.۹ هزار ميليارد ريال بود. ميزان تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه بانك‌هاي تجاري در اسفندماه سال قبل از آن ۱۰۲.۳ هزار ميليارد ريال بوده است.

در بانك‌هاي تجاري كشور، سهم عمده تسهيلات پرداختي مانند بانك‌ها و موسسات اعتباري مربوط به فروش اقساطي به ميزان ۳۰.۶ درصد است كه رقم آن ۵۰۹.۹ هزار ميليارد ريال در بهمن ماه سال جاري بوده است. اين ميزان در اسفندماه سال قبل از آن ۲۹۶.۹ هزار ميليارد ريال بود.

۲۳.۵ درصد تسهيلات بانك‌هاي تجاري به رقم ۳۹۲.۴ هزار ميليارد ريال در بهمن ماه سال گذشته به صورت مشاركت مدني پرداخت شده كه اين رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۴۷۷.۴ هزار ميليارد ريال بوده است. به صورت كلي، سهم عمده تسهيلات پرداختي بانك‌هاي تجاري در بهمن ماه سال ۹۶ به فروش اقساطي و مشاركت مدني اختصاص يافته است.

وضعيت بانك‌هاي تخصصي

همچنين بررسي عملكرد بانك‌هاي تخصصي در پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف در بهمن ماه سال ۹۶ نشان مي‌دهد كه ۲.۵ درصد تسهيلات اعطايي به ميزان ۵۸.۵ هزار ميليارد ريال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده كه اين رقم در پايان سال قبل از آن ۴۷.۳ هزار ميليارد ريال بود.

بزرگترين بخش تسهيلات پرداخت شده در بانك‌هاي تخصصي كشور مربوط به فروش اقساطي مي‌شود به نحوي كه در بهمن ماه سال گذشته ۵۷.۲ درصد كل تسهيلات اعطايي اين بانك‌ها به رقم ۱۳۲۴.۶ هزار ميليارد ريال در بخش فروش اقساطي بوده و اين رقم در اسفندماه سال ۹۵ به ميزان ۱۲۴۱.۷ هزار ميليارد ريال بود.

بانك‌هاي تخصصي نيز در بخش مشاركت مدني تسهيلات قابل توجهي پرداخت كرده‌اند به نحوي كه ۱۸.۱ درصد كل منابع تسهيلاتي اين بانك‌ها در بهمن ماه سال ۹۶ به ميزان ۴۱۸.۷ هزار ميليارد ريال در اين بخش پرداخت شده است.

وضعيت بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري

در بخش بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري نيز ۶.۳ درصد تسهيلات پرداخت شده در بهمن ماه سال ۹۶ به ميزان ۴۰۰.۸ هزار ميليارد ريال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۷.۶ درصد كل اعتبارات ارائه شده به متقاضيان در بخش مشاركت مدني به رقم ۳۰۳۸.۳ هزار ميليارد ريال بوده است