اخبار پولي مالي : حذف حداكثري كاغذ در بانك ملي ايران
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 13:39 کد خبر:76855
اخبار پولي مالي- يكي از مهمترين دغدغه هاي بانك ملي ايران، حفظ محيط زيست است و در اين راستا از هيچ كوششي دريغ نشده است.


به گزارش اخبار پولي مالي- تا چند سال پيش، نظام اداري و بانكي سنتي در بانك ملي ايران سلطه داشت و از اين رو حجم گسترده اي از كاغذ براي انجام امور روزمره استفاده مي شد، اما با پياده سازي اتوماسيون اداري و نيز پيشرفت بانكداري ديجيتال، كفه ترازو به سمت كاهش مصرف كاغذ سنگين شد، به طوري كه امروز سهم كاغذ در روال هاي سازماني بانك به شدت كاهش يافته است.

طبيعي است كه با حذف كاغذ از ميليون ها تراكنش بانكي و مكاتبات اداري روزانه در سازمان بزرگ بانك ملي ايران، سهم بزرگي در كاهش قطع درختان محقق شده و اين روند در راستاي مسئوليت اجتماعي و حفظ منافع عمومي خواهد بود.

با توجه به به اين كه درخت نقش اساسي در تامين اكسيژن مورد نياز و نيز كاهش آلودگي هاي زيست محيطي دارد، مي توان اقدام بانك ملي ايران را در زمينه كاهش مصرف كاغذ ستود. از سوي ديگر اين روزها كاغذ وارداتي با افزايش چشمگير قيمت مواجه شده و كاهش مصرف كاغذ در بانك، صرفه جويي بسيار بزرگي را رقم زده است.

از سوي ديگر، بانك ملي ايران چند سالي است به منظور كاهش مصرف كاغذ، چاپ تقويم و سررسيدهاي سالانه را متوقف و تقويم ديجيتال را جايگزين آن كرده است. امروزه بدليل استفاده ي اكثريت از تقويم هاي ديجيتالي و برنامه هاي موبايلي جهت سررسيد اقدامات روزانه، اين موارد بصورت كاغذي كاربردي نداشته و حذف آنها نيز لطمه اي به روال كاري كاركنان وارد نكرده و از هدر رفت منابع جلوگيري شده است.

با تدبير بانك ملي ايران و ساير سازمانها در اين زمينه، ديگر از حجم زياد كاغذهاي دور ريخته شده خبري نيست و اين تنها يكي از محورهاي توسعه اين نهاد اقتصادي بزرگ كشورمان است.