اخبار پولي مالي : دولت فقط در حال مچ گيري است
شنبه، 21 اردیبهشت 1398 - 08:44 کد خبر:77679
معصومه آقاپور عليشاهي با بيان اينكه دولت بايد رفع موانع صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط و شركت ها را به صورت جدي در دستوركار خود قرار دهد، افزد: در حال حاضر دولت فقط در حال مچ گيري است در حالي كه بايد اجازه دهد واحدهاي توليدي در شرايط سخت مالي چرخه اقتصادي كشور را بچرخانند . عضو هيئت رييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينكه گاهي نظارت دولت بر برخي بخش هاي توليدي تا حدي افزايش مي يابد كه سبب توقف چرخه اقتصادي مي شود، تصريح كرد: دولت بايد از تصدي گري به ويژه در بحث صادرات دست بردارد، چراكه با تحقق اين موضوع بخش توليد و اقتصاد پيشرفت مي كند./خانه ملت