اخبار پولي مالي : پرداخت 133 هزار ميليارد ريال به حساب گندمكاران توسط بانك كشاورزي
دوشنبه، 1 مهر 1398 - 10:34 کد خبر:79784
توئيت- با عامليت بانك كشاورزي مبلغ 133 هزار ميليارد ريال بابت خريد تضميني 7.7 ميليون تن گندم تا پايان شهريور سال جاري به حساب كشاورزان واريز شده است. از آغاز فصل خريد گندم تا پايان شهريور ، 1781 مركز خريد در كشور از طريق سامانه جامع الكترونيكي خريد تضميني گندم بانك كشاورزي ، بيش از 7.7 ميليون تن گندم به ارزش 133 هزار ميليارد ريال را در قالب 1290 هزار محموله از كشاورزان خريداري كرده اند 99.5 درصد بهاي آن در شعب بانك كشاورزي به حساب گندمكاران واريز شده است.