الزام کربن زدایی در صنعت فولاد
گزارش:

الزام کربن زدایی در صنعت فولاد

اخبار پولی مالی- در حال حاضر صنعت فولاد یکی از سه تولید کننده بزرگ دی اکسید کربن است. بنابراین کارخانه های فولاد نامزد درجه یک در صف کربن زدایی هستند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا

ویدئو